Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

 

Przedszkole Miejskie nr 7 zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do http://www.7zamosc.zam.pl

 

Data publikacji strony internetowej: 24 sierpnia 2017

Data ostatniej aktualizacji: 31 sierpnia 2020

 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

·         zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo
w całości,

·         część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego, mają one charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań,

·         poprawienie dostępności strony niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego,

·         część z publikowanych zdjęć i tekstów zostało opublikowanych przed 21 września 2020.

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

·         wyróżnienie odnośników.

·          

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia 21 września 2020.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej http://www.7zamosc.zam.pl można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

 

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Aleksandra Baranowiczpm7zamosc@gazeta.pl Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej cyfrowo oraz składać żądania zapewnienia dostępności cyfrowej.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/pl oraz https://bip.brpo.gov.pl/

 

Deklaracja architektoniczna

 

Adres: Przedszkole Miejskie Nr 7 w Zamościu, ul. Asnyka 3, 22-400 Zamość

 

Do budynku przedszkola prowadzi jedno główne wejście i jest ono ogólnodostępne w godzinach pracy przedszkola. Główne wejście do siedziby przedszkola, usytuowane jest od wewnętrznej drogi osiedlowej. Przy drzwiach wejściowych znajduje się domofon, za pomocą którego można się połączyć z dyrekcją i kuchnią. Budynek przedszkola jest jednopoziomowy. Drzwi wejściowe oraz drzwi do sal są przystosowane do przejazdu wózka inwalidzkiego. Przy głównym  wejściu do przedszkola usytułowany jest parking z wyznaczonym miejscem dla osób niepełnosprawnych.

W budynku nie ma windy, pochylni, podjazdów, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem przewodnikiem.

Brak jest możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub on-line.

 

Aplikacje mobilne

Jednostka nie posiada aplikacji mobilnej. 

 

Comments